ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDENVAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTEAANSPRAKELIJKHEID BOOKS HOLLAND B.V. GEVESTIGDTE ZOETERMEER.

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te‘s-Gravenhage op 13 mei 1997 onder nummer 3651.

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de wederpartij en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Books Holland b.v., hierna te noemen: “Books Holland”, gesloten (en te sluiten) overeenkomsten.
2. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
3. Afwijking van deze voorwaarden gelden slechts indien schriftelijk tussen Books Holland en de wederpartij overeengekomen, en dan uitsluitend voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Books Holland niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij.
2. Aanbiedingen van Books Holland zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een door Books Holland gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 3: Annulering
De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Books Holland met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Books Holland ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden onder meer begrepen de door Books Holland gederfde winst en de kosten die Books Holland reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.

Artikel 4: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die Books Holland voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
4. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel geen prijs is overeengekomen, wordt de prijs bepaald op basis van het in de onderneming van Books Holland geldende calculatieschema.

Artikel 5: Prijswijzigingen
1. Books Holland is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhouding of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de wederpartij aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de wederpartij die Books Holland tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
3. Books Holland is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Books Holland zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 6: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de wederpartij de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld, is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Books Holland is vereist.
2. De wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Books Holland genoegzame zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Books Holland te betalen bedragen.
3. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Books Holland is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de wederpartij zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente.

Artikel 7: Volgorde betalingen
Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Kredietwaardigheid
Elke overeenkomst wordt tevens door Books Holland aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij op grond van door Books Holland in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Books Holland zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Books Holland.
– terzake van door Books Holland aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede
– terzake van de vorderingen van Books Holland wegens tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
2. Onverminderd de overige aan Books Holland toekomende rechten heeft Books Holland het recht om, indien de wederpartij zijn verplichtingen als bovenbedoeld niet en/of niet geheel en/of niet tijdig nakomt, de geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst eigenmachtig terug te halen en tot haar te nemen.
3. De wederpartij is niet bevoegd over de krachtens het voorgaande nog aan Books Holland in eigendom toebehorende zaken te beschikken, deze te vervreemden, te verpanden of in eigendom over te dragen, behoudens vervreemding in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij zal verplicht zijn de nog aan Books Holland in eigendom toebehorende zaken zorgvuldig te behandelen en te onderhouden, en te verzekeren tegen de risico’s van beschadiging, verlies en tenietgaan.
4. Als de zaken waarvan de eigendom nog bij Books Holland berust worden doorverkocht aan derden en deze derden de daarvoor verschuldigde koopprijs nog niet of niet geheel hebben voldaan, zal de wederpartij gehouden zijn op eerste verzoek van Books Holland de betreffende vorderingen aan Books Holland te verpanden, zulks op straffe van verbeurte van een boete groot € 4.500,- per dag dat de wederpartij met de nakoming van deze verplichting in gebreke is.

Artikel 10: Wijze van levering
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Books Holland haar bedrijf uitoefent.
2. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Books Holland te leveren zaken. De wederpartij zal ook zonder daartoe zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Books Holland bij deze ophaalt, of indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
3. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij franco levering is overeengekomen. De wederpartij draagt steeds het risico tijdens het vervoer.
4. Books Holland is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij niet bereid is of in staat is de zaken in ontvangst te (doen) nemen, kan Books Holland de zaken als geleverd beschouwen en deze conserveren, opslaan en verzekeren gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is dan gehouden genoegzame zekerheid te stellen voor de kosten van conservering, opslag en verzekering.

Artikel 11: Termijn van levering
1. Een door Books Holland opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Books Holland is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de wederpartij haar in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van Books Holland aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de wederpartij wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Books Holland in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in tijd vastgestelde inzet van de productiecapaciteit.
3. De binding van Books Holland aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt eveneens indien de wederpartij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige levering door Books Holland mogelijk te maken.

Artikel 12: Risico-overgang
Het risico van de door Books Holland te leveren zaken gaat op de wederpartij over zodra de zaken door Books Holland zijn geleverd als hierboven onder artikel 10 bedoeld.

Artikel 13: Opschorting
Bij niet-naleving door de wederpartij van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting is de wederpartij in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Books Holland nodig is. Books Holland is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij dit verzuim heeft hersteld.

Artikel 14: Onderzoek bij aflevering
1. De wederpartij is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Books Holland de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Books Holland er terstond schriftelijke van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
2. Books Holland is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De prestatie van Books Holland geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of heeft verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 15: Inhoud en wijziging overeenkomst
De wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Books Holland niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de wederpartij daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 16: Zet-, druk- of andere proeven
1. De wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Books Holland ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Books Holland te retourneren.
2. Goedkeuring van de proeven geldt als erkenning dat Books Holland de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Books Holland is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
3. Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven bij de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 17: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
3. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij iets meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 2.000 eenheden: 10%
– oplage van 2.000 eenheden en meer: 5%
4. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Verenging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Books Holland ter inzage. Books Holland zal de wederpartij op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 18: Auteursrechten, etc.
1. De wederpartij garandeert Books Holland, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar makende van de wederpartij ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De wederpartij vrijwaart Books Holland zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Books Holland bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Books Holland door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Books Holland de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Books Holland steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken.
4. De door Books Holland volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming bestaat, niet zonder toestemming van Books Holland in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. De wederpartij verkrijgt het niet-exclusieve recht tot gebruik van de geleverde zaken. Het recht van gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 19: Eigendom productiemiddelen etc.
Alle door Books Holland vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven het eigendom van Books Holland, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. Books Holland is voorts niet gehouden deze zaken aan de wederpartij af te geven.

Artikel 20: Eigendom wederpartij, pandrecht
1. Books Holland zal de door de wederpartij in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, draagt de wederpartij tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De wederpartij dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. De wederpartij verleent Books Holland pandrecht op alle zaken de in het kader van de overeenkomst met Books Holland door hem in de macht van Books Holland worden gebracht, tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde aan Books Holland verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 21: Door de wederpartij aangeleverde materialen en producten
1. Indien de wederpartij met Books Holland is overeengekomen, dat de wederpartij materiaal of producten ter bedrukking of verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De wederpartij zal hiertoe instructies van Books Holland vragen.
2. De wederpartij is gehouden tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, etc. te leveren.
3. Books Holland is niet gehouden de van de wederpartij ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. Books Holland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Books Holland onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de wederpartij aangeleverde materialen of producten.
5. Books Holland staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de wederpartij niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlakte bewerkingen.

Artikel 22: Overmacht
1. Tekortkomingen van Books Holland in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Tekortkomingen van Books Holland in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas of aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijk materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Books Holland toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 23: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Books Holland uit hoofde van de overeenkomst met wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeenkomen prijs.
2. Books Holland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de wederpartij de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. Books Holland is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.
4. Books Holland is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door haar van de wederpartij ontvangen en door Books Holland te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de wederpartij Books Holland niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten, en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien Books Holland terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij haar terzake volledig vrijwaren en Books Holland alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te vergoeden.

Artikel 24: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen Books Holland en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 25: Geschillen
Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Books Holland en de wederpartij dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Gravenhage, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.